ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Εμπειρία στην παραγωγή φυτών, νέες μέθοδοι παραγωγής, επιμόρφωση προσωπικού, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, πρωτοπόρες τεχνικές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ

Ριζοκοπή δένδρων, εξόρυξη και μεταφυτευσή τους. Ο εκλιματισμός γίνεται στη βάση της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας και με ειδικό εξοπλισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας για το δένδρο ώστε η φόρτωση και η μεταφορά να γίνεται με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ